Thông tư số 16/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh
Tiêu đề:

Thông tư số 16/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 01/06/2021
Ngày có hiệu lực: 01/06/2021
Nội dung:

Tệp tin đính kèm:
Thông tư số 16 sửa đổi, bổ sung QC tuyển sinh.pdf