Danh mục khu vực ưu tiên năm 2021
Tiêu đề:

Danh mục khu vực ưu tiên trong tuyển sinh năm 2021: Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT năm 2021.

Ngày ban hành: 30/03/2021
Ngày có hiệu lực: 30/03/2021
Nội dung:

Tệp tin đính kèm:
2. DM Truong THPT, Truong DTNT 2021.pdf
3. DM Xa KK, Xa DBKK 2021.pdf
1. DM Quan, Huyen 2021.pdf