Danh mục khu vực ưu tiên năm 2020
Tiêu đề:

Danh mục khu vực ưu tiên trong tuyển sinh năm 2020: Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT năm 2020.

Ngày ban hành: 14/06/2020
Ngày có hiệu lực: 14/06/2020
Nội dung:

Bộ GDĐT hướng dẫn Danh mục khu vực ưu tiên năm 2020: Danh mục tỉnh, huyện; Danh mục xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT.

Chi tiết tại file kèm theo./.

Tệp tin đính kèm:
2. DM Xa KK, Xa DBKK_Nam 2020.pdf
3. DM Truong THPT_Nam 2020.pdf
1. DM Tinh, Huyen Nam 2020.pdf