22/05/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1760/BGDĐT- GDĐH ngày 21/5/2020 gửi các cơ sở đào tạo yêu cầu Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học năm 2020

Vụ Giáo dục Đại học
Tệp tin đính kèm