12/08/2020

Để tạo điều kiện của thí sinh và xã hội thuận tiên tra cứu thông tin về các cơ sở giáo dục đại học nói chung và thông tin tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Lưu ý: Các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Nhà trường./.

Nguồn báo cáo của các cơ sở đào tạo