01/VBHN-BGDĐT ngày 06/3/2019
Tiêu đề:

Văn bản hợp nhất Thông tư 01/2019/TT-BGD ĐT ngày 25/02/2019 và Thông tư 06/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2018 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Ngày ban hành: 06/03/2019
Ngày có hiệu lực: 06/03/2019
Nội dung:

Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Tệp tin đính kèm:
VBhopnhatTT01vaTT06so01.VBHN.BGDDT.docx